കേരള സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷനും മാജിക് അക്കാദമിയും ചേർന്നു നടത്തുന്ന ലഹരിവിരുദ്ധ ഇന്ദ്രജാല ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ


കേരള സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷനും മാജിക് അക്കാദമിയും ചേർന്നു നടത്തുന്ന ലഹരിവിരുദ്ധ ഇന്ദ്രജാല ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി Magic Show , തലശ്ശേരി എൻജിനീയറിങ് കോളേജിൽ, കോളേജ് യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്നലെ നടന്നു

CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment

Back
to top